Garantii

1. Garantii

1.1 Reval Uks annab enda müüdavatele toodetele 2 aasta pikkuse garantii võimalike konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ilmnemise vastu ning toodete käigus komplekteeritavatele toodetele nende tootja tehase poolse garantii. Dekoratiivsetele metallustele kehtib tootjapoolne garantii 12 kuud. Muudele ostutoodetele ja varuosadele kehtib garantii 6 (kuus) kuud. Garantiiperiood algab alates toote ostmise päevast. Garantii aluseks on ostu tõendav nõuetekohaselt vormistatud arve või ostutsekk.

1.2 Garantii ajal lähtutakse ostjale seadusega ettenähtud õigustest ja ainult käesolevas dokumendis toodud tingimustest ja kohustustest.

1.3 Garantiitingimuste kehtimine eeldab kõigi käesolevas dokumendis toodud tingimuste täitmist.

2. Garantii sisu

2.1 Garantii alla kuuluvad toote konstruktsiooni-, tootmise- ja materjalivead ning nendest vigadest tootele endale põhjustatud kahjustused, millest on kirjalikult teavitatud Reval Uks või edasimüüjaid. Garantii katab eelpool nimetatud vigade ja neist tootele põhjustatud kahjustuste parandamise kulud.

2.2 Toote garantii alla kuuluvate vigade paranduse organiseerib ja teeb Reval Uks esindaja või edasimüüja. Aeg, mille jooksul toodet ei saanud selle vigade tõttu normaalselt kasutada või toode viibis garantiiremondis, liidetakse tavagarantiiajale. Garantii ajal vahetatud osad jäävad Reval Uks omandusse.

3. Garantii piirangud

3.1 Käesolev garantii kehtib eeldusel, et toode paigaldatakse ja toodet kasutatakse ja hooldatakse vastavalt toote paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhenditele.

3.2 Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi, mille on põhjustanud tootele lisatud detailid, materjalid või osad, mis ei ole kooskõlas paigaldus- ja kasutusjuhenditega.

3.3 Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi, mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldusest, kasutamisest ja hooldamisest. Kui toode on ostetud paigaldusteenusega, kuulub garantii alla ka paigaldustöö.

3.4 Garantii ei hõlma samuti rikkeid, mis on põhjustatud hoolimatust toote kahjustamisest, lõhkumisest, ettenägematutest asjaoludest (tulekahju jms). Garantii alla ei kuulu ka toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote sihipärast kasutamist, nagu näiteks pinnakatte kriimustused või kulumine.

3.5 Ilma nõuetekohaselt vormistatud ostutsekita või arveta garantii ei kehti.

4. Kuidas toimida vea ilmnemisel

4.1 Kui olete avastanud toote vea garantiiperioodi jooksul, toimige järgnevalt:

  • Veenduge, et olete täitnud kõiki käesolevas dokumendis toodud instruktsioone ja tingimusi ning kontrollige garantiidokumentide olemasolu ja korrektsust.
  • Saatke kirjalik teade Reval Uks esindajale või edasimüüjale hiljemalt 14 päeva jooksul.
  • Reval Uks või edasimüüja kohustub saatma kompetentse töötaja Teie toodet kontrollima esimesel võimalusel ning mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul peale kirjaliku teate saamist.
  • Esindaja veendub vea olemasolus ja võimalusel selgitab ka vea tekkimise põhjuse ning märgib selle garantiilehele.
  • Juhul kui rikkele ei rakendu garantii, on kirjaliku teate saatja kohustatud tasuma nii väljakutse kulud ja võimalikud parandustöö kulus vastavalt esitatud arvele. Lahkarvamuste tekkimisel lahendatakse juhtum seadusega ettenähtud korras.
  • Garantiikontrolli ja töid teostab ainult Reval Uks hoolduse ja remondiga tegelev ametlik esindaja või edasimüüja.
  • Garantiitöid teostatakse tavalisel tööajal, tööpäevadel 9.00-17.00. Väljaspool tööaega teostatud remonditööde eest on Reval Uks hoolduse ja remondiga tegeleval esindajal või edasimüüjal õigus nõuda lisatasu.